ข่าว

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ดังนี้

1.นายคณิต สุทธิประเสริฐ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการจิตอาสาประชาธิปไตย)
2.นางสาวชุติกาญจน์ สมพร หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
3.นางสาวพลอยชมพู กุลวัฒน์ธำรง คณะมัณฑนศิลป์ สาขาออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม GAT เชื่อมโยง 150 คะแนน

1. นายยศกร ฝั่งสระ
2. นายอัครพงศ์ เคหะนันท์
3. นางสาวธิดาสรวง คำดี
4. นางสาวเพ็ญนภา เอนกนวล

PAT วิชาภาษาฝรั่งเศส
1.นายอัครพงศ์ เคหะนันท์ ได้คะแนน 201 คะแนนเต็ม 300

GAT วิชาภาษาอังกฤษ
1.นางสาวธิดาสรวง คำดี ได้คะแนน 110 คะแนนเต็ม 150

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. เด็กชายกันตินันท์ แกล้วกล้า ชั้น ป.2/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน
2. เด็กชายเสมา ชุมสาย ณ อยุธยา ชั้น ป.2/1 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

   

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปพน วาวงศ์มูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ด้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันหุ่นยนต์นวัตกรน้อย ประจำปี พ.ศ.2557 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 17- 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

   

นักเรียนอรรถมิตรได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ระดับประถมศึกษา และได้รับทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร

1. เด็กชายพณิช กมลาพร
2. เด็กชายชวิศ มงคลสวัสดิ์
3. ด็กหญิงพิมพกานต์ รัตนพันธ์

       
       

ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557

ทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) ระดับชั้น ป.5 – 6
เด็กหญิงปริชญา เจือทอง ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ทักษะการฟัง (การตอบคำถาม) ระดับชั้น ป.3 – 4
เด็กหญิงอภิชญา เล้าเจริญ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เด็กหญิงปาณิสรา ดำเรืองศรี ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ทักษะการเขียน (การคัดลายมือ) ระดับชั้น ป.3 – 4
เด็กหญิงธวัลรัตน์ บากบั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
เด็กหญิงวณิชญานันท์ ธรรมมะ ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

               

ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

1. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) - เด็กหญิงณภัทร     พิพัฒน์ปัทมา ชั้น ป.5 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง
2. การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง (ชาย) - เด็กชายศุภวิชญ์     ไหมดี ชั้น ป.6 ได้รางวัลระดับเหรียญทอง อันดับที่ 1 ได้เป็นตัวแทน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก

   

ขอแสดงความยินดี
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาไทยนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กลุ่ม 12 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557

ทักษะการฟัง (การตอบคำถาม) ระดับชั้น ป.3 – 4
เด็กหญิงอภิชญา    เล้าเจริญ     -     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ทักษะการเขียน (การคัดลายมือ) ระดับชั้น ป.3 – 4
เด็กหญิงวณิชญานันท์    ธรรมมะ     -     ได้รับรางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงธวัลรัตน์    บากบั่น     -     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ทักษะการฟัง (ย่อความ) ระดับชั้น ป.5 – 6
เด็กหญิงปาณิสา    ดำเรืองศรี     -     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ทักษะการพูด (การกล่าวสุนทรพจน์) ระดับชั้น ป.5 – 6
เด็กหญิงปริชญา    เจือทอง     -     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

               

นักเรียนอรรถมิตรได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของกรุงเทพมหานคร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2557 และได้เข้าเฝ้าฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วังสุโขทัย เพื่อรับถ้วยพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557

เด็กชายณฐนน    กปิลกาญจน์     -     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นประถมชาย
นายณัฐภัท    กปิลกาญจน์     -     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นมัธยมชาย

           

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557 (ระดับประเทศ) วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิชาวิทยาศาสตร์

รางวัลเหรียญทอง
ด.ช.ณภัทร    โสภาโชติ

รางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ.ชัญญานุชา    ทรัพย์สัตย์
ด.ช.ณภัทร    นิลพฤกษ์
ด.ช.วิชญ์ภาส    บุญปสาท
ด.ญ.สิรภัทร    พูลแก้ว

รางวัลชมเชย
ด.ช.ธนาภาษณ์    อุบลจิต

วิชาคณิตศาสตร์

รางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.นราวิชญ์    ภู่วโรดม
ด.ช.ภูรินท์    หาววงษ์

รางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ.ญาณิศา    เหล่าวิไลเลิศ
ด.ญ.พิมพ์ณภัท    รัฐวิวรรธน์
ด.ช.รักพลช    ปิยะวงค์วาณิชย์
ด.ญ.สุพิชญา    รอบรู้
ด.ช.ธนาภาษณ์    อุบลจิต

รางวัลชมเชย
ด.ญ.พัชรนันท์    งามขจรวิวัฒน์

                   

                           

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

1. นายวศิน    สิริภาณุพงศ์ชัย    - คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายวัชรากร    จันทรโสธร    - คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. นายวราวุฒิ    ต่ายทรัพย์    - ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอด 4 ปี ณ มหาวิทยาลัย APU ประเทศญี่ปุ่น
4. นายณัฐพล    แสนสุข    - คณะวิทยาการจัดการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
5. นางสาวธนพร    แก้วสุวรรณ    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นางสาวจิราพร    ทิพย์นำภา    - คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
7. นางสาวพชรวลัย    นภาบริรักษ์    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. นางสาวบุณฑริกา    สัจกุล    - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. นางสาวนุชนาถ    นาคะธีรานนท์    - คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

               

               

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ คณิต สุทธิประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557


ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้

1. ด.ช.ธรรมธร    ศิริตันตยาภรณ์    ชั้นอนุบาล 3
2. ด.ญ.จรรย์วฤณ    เกษมรุ่งชัยกิจ    ชั้นอนุบาล 3
3. ด.ญ.ปัณฑ์สิดา    พอสม    ชั้นอนุบาล 3
4. ด.ญ.ณภาภัช    วิธานนิติธรรม    ชั้นอนุบาล 3
5. ด.ญ.สาริสา    แซ่โค้ว    ชั้นอนุบาล 2

ขอแสดงความยินดี
ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อาจารย์รัตนา วศินระพีได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และสอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษา 2556 รวมเป็นเงิน 108,000 บาท มีนักเรียนได้ทุนการศึกษาทั้งสิ้น 15 คน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา 11 คน ระดับมัธยมศึกษา 4 คน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ด.ญ.ชนัญชิดา    ศรีวงษ์จันทร์
ด.ญ.เกณิกา    เอกวานิช

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ด.ญ.ชาคริยา    พลอยดี
ด.ญ.พิมพกานต์ รัตนพันธ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ช.พชร    เพชรโชติ
ด.ช.ภคิน    ศิริวัลลภ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ด.ญ.ปุญญวีร์    ทองมาลา
ด.ญ.ภัทราพร    พรสวัสดิ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ญ.พัชรนันท์    งามขจรวิวัฒน์
ด.ญ.มนชยา    โพธิ์พุก
ด.ช.ธีร์จุฑา    ปีตะเสน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ด.ญ.ปภัสรา    หว่อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ด.ญ.ปารีณา    จันทรงสกุล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวใจใส    อัศวเวทวุฒิ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวเพ็ญนภา    เอนกนวล

               
               
               

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงอันดับที่ 1-3 ของเขตจตุจักร ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ในการสอบ Pre-Gifted ประจำปีการศึกษา 2556 ของชมรมบัณฑิตแนะแนว ดังนี้

1. คุณสิปปภาส    ลาภังยะวิทย์ ระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 1
2. คุณสิปปกร    ลาภังยะวิทย์ ระดับชั้น ป.3 ได้อันดับที่ 3
3. คุณพัชรนันท์    งามขจรวิวัฒน์ ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 1
4. คุณอนพัทย์    วุฒิฐานทวีกิจ ระดับชั้น ป.5 ได้อันดับที่ 3

           

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และได้คะแนนสูงในวิชาอื่นๆในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

วิชาคณิตศาสตร์ (100 คะแนน)
1. เด็กชายนราวิชญ์    ภู่วโรดม
2. เด็กชายภูรินท์    หาววงษ์
3. เด็กชายณภัทร    โสภาโชติ
4. เด็กชายธัชธรรม    สังขะเมฆะ
5. เด็กชายศิรภัส    ชัชวาล
6. เด็กหญิงสรนันท์    ลิมปรังษี

วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)
1. เด็กหญิงธัญญา    เรเชล แคทรีน แอลลี่
2. เด็กหญิงกชพรรณ    วังมี
3. เด็กหญิงญาณิศา    เหล่าวิไลเลิศ

วิชาภาษาไทย (88 คะแนน)
1. เด็กหญิงชัญญานุชา    ทรัพย์สัตย์

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (84 คะแนน)
1. เด็กหญิงกชพรรณ    วังมี

วิชาวิทยาศาสตร์ (88.50 คะแนน)
1. เด็กชายณภัทร    โสภาโชติ

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (96 คะแนน)
1. เด็กชายรัชตพันธุ์    เกษมสันต์ ณ อยุธยา

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (88 คะแนน)
1. เด็กหญิงธารีญา    พฤฒิธรรมกูล
2. เด็กหญิงชัญญานุชา    ทรัพย์สัตย์

วิชาศิลปะ (85 คะแนน)
1. เด็กหญิงมุทิตา    ภัทรปีติภัทร

                           
                           

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงพัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์( 3rd THAILAND MATHEMATICS CONTEST) ของสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย (INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST UNION THAILAND SECRETARIAT) เมื่อเดือนเมษายน 2556

   

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กชายณฐพงศ์ โลกวิทย์ ได้รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงชัญญานุชา ทรัพย์สัตย์ ได้รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายศุภกิตติ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา ได้รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายกิตติพัฒน์ วัฒนสุวรรณ ได้รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายคณิศร รัตนถาวรกิติ ได้รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงพรนภัส อมรศรีวรากุล ได้รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงภคณิชา ส่องแสง ได้รางวัลชมเชย

วิชาคณิตศาสตร์
เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร ได้รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายนาถวัฒน์ รังสิปราการ ได้รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายเจตณัฐ ประภพรัตนกุล ได้รางวัลชมเชย

               
               

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2556 หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ดังนี้ [View photos here!]

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงธัญญา เรเชล แคทรีน แอลลี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงสรา เอมมีลี เฮเลน แอลลี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงณภัทร พิพัฒน์ปัทมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
เด็กชายธนภูมิ คุณมาศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายธีธัช บัณฑุรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กชาย ไท ชัยบุญ ครอส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวใจใส อัศวเวทวุฒิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
นางสาวนภา กะรีบุตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
นางสาวชุติกาญจน์ สมพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
นางสาวบุณฑริกา สัจกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
นายศิวกร แก้วมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

ระดับประถมศึกษา
เด็กหญิงปริชญา เจือทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงกชพรรณ วังมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงธารีญา พฤฒิธรรมกูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่คู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กหญิงปภัสรา หว่อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
เด็กหญิงปัทมพร สุดแน่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน
เด็กชายภูมิอนันต์ อร่ามคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางสาวเพ็ญนภา เอนกนวล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
นางสาวเอวิตา วุฑฒยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
นางสาวศิรินทิพย์ สุริวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับเกียรติบัตรเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาธิตต่างๆดังนี้

สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กชาย พีรณัฎฐ์ พัฒนอมร

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เด็กชายปภาวิน เหลืองพิกุลทอง
เด็กชายณฏฐ์ธนัน แก้ววงศ์วัฒนา

       

ขอแสดงความยินดี
ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2556 ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 อาจารย์รัตนา วศินระพีได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นและมีผลการเรียนดีเยี่ยม จากการสอบปีการศึกษา 2555 รวมเป็นเงิน 214,000 บาท

นักเรียนเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดและมีผลการเรียนดีเยี่ยม

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
1. เด็กชายจิรพนธ์ พลธงชัยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพกานต์ รัตนพันธ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
1. เด็กหญิงปิยมน ประเสริฐสุโข
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา ม่วงวรรักษ์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1. เด็กหญิงปุญญวีร์ ทองมาลา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชูหุ่นเจริญ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
1. เด็กหญิงนริยา รัตนประสาท
2. เด็กหญิงพัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. เด็กชายศิรภัส ชัชวาล
2. เด็กชายปณต ตรีสุทธาชีพ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงญาณทัศน์ ด้วงทอง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงอมรรัตน์ กาญจนศิริสมบัติ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวชุติกาญจน์ สมพร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
นายวศิน สิริภาณุพงศ์ชัย

ทุนพิเศษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนให้ทุนเรียนฟรี 1 ปีการศึกษาแก่นักเรียนที่มีคะแนนสูงสุด จากการสอบประจำปีการศึกษา 2555 และยื่นความจำนงศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ในปีการศึกษา 2556

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงปภัสรา หว่อง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวใจใส อัศวเวทวุฒิ

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายยศภัทร ลำพุทธา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 7 – 8 ปี ชาย 20 – 22 ก.ก. ระดับ OPEN ประเภท : ต่อสู้ รุ่น B จากการแข่งขันกีฬามหานครเกมส์ ประจำปี 2556 ประเภทกีฬาเทควันโดของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2556

   

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดังนี้

1. นางสาวกนกวรรณ อัจฉริยวรรณ - ได้รับทุนการศึกษาแบบ 100% จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ ในวิทยาลัย International Management College ณ ประเทศญี่ปุ่น
2. นางสาวธนพร ทิพยรัตน์ - ได้รับทุนการศึกษาแบบ 100% จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ ในวิทยาลัย International Management College ณ ประเทศญี่ปุ่น
3. นายวิรุฬห์ คุ้มทรัพย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายปัณณ์ อัครานันท์ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายปิยเทพ ตันมหาสมุทร - คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นายต่อตระกูล ไชยพันธ์ - คณะสถาปัตยกรรม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นายวัชระ สุขเกษม - คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. นายนุวัต สุคนธะตามร์ - คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9. นายกิตติศักดิ์ อิโน - คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10. นางสาวมนภรณ์ สงวนสัตย์ - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. นายสุรวีร์ ฟางสะอาด - คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
12. นางสาวอัจจารี อุทัยวงศ์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
13. นายปริตต์ ศรีสรรค์ - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14. นางสาวปภาวรินทร์ พิพัฒน์พัลลภ - สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
15. นายพันเอก ฝั่งสระ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16. นายณัฐพล รัชอินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต
17. นายภราดร พุ่มเงินพวง คณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

               
               
               
               

เลขาธิการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมโรงเรียนอรรถมิตร เนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นางเกยูร บุญสนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา และนางพิมลพรรณ บางโมรา หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงเรียนอรรถมิตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เพื่อตรวจดูความเรียบร้อย หลังจากได้เดินชมบริเวณโรงเรียนแล้ว ดร.บัณฑิตย์ ได้ชมว่าโรงเรียนสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและร่มรื่น และได้ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน

For more pictures, please click HERE!


โรงเรียนอรรถมิตรได้รับเหรียญทอง O-NET ชั้น ป.6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554 และมอบรางวัลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ โรงเรียนอรรถมิตรได้รับรางวัลดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากผลการทดสอบรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนเป็นอันดับที่ 2 ระดับประเทศ

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ 50ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ
1. ด.ญ.กนกพัฒน์ ศรีจันทร์
2. ด.ช.กันต์ ปิ่นมุข
3. ด.ญ.คุณิตา โสภณธนารักษ์
4. ด.ช.เจตณัฐ ประภพรัตนกุล
5. ด.ช.ณฐพงศ์ โลกวิทย์
6. ด.ญ.ณัฐศมณ ทรัพยานนท์
7. ด.ญ.ณัฐิกา ชินบุตร
8. ด.ช.แทน ศิวกร เถลิงสกุล
9. ด.ช.นาถวัฒน์ รังสิปราการ
10. ด.ญ.นิพพิทา สาประเสริฐ
11. ด.ญ.บุศยรัชฎ์ ภาตะนันท์
12. ด.ช.ปัณฑ์ธร วัลยะเสวี
13. ด.ญ.พรนภัส อมรศรีวรากุล
14. ด.ญ.พิชญา รุ่งเรืองกาญจน์
15. ด.ญ.พิมพ์พิชชา เต็งต้นวงศ์
16. ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ อึ่งทอง
17. ด.ญ.รชยา รัตนตรัย
18. ด.ญ.วิชยุตม์ กันทะวงศ์
19. ด.ช.ศิวัช ศุภสุข
20. ด.ช.สรัล กฤษณะกำชัย
21. ด.ญ.สุทธิกาญจน์ บุญประเสริฐ
22. ด.ญ.อริญชยา อารยะฐากูร

วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ช.นาถวัฒน์ รังสิปราการ
2. ด.ญ.แพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร

วิชาภาษาไทย 94 คะแนน
ด.ญ.ณัฐศมณ ทรัพยานนท์

วิชาวิทยาศาสตร์ 91 คะแนน
ด.ช.คณิศร รัตนถาวรกิติ

วิชาสังคมศึกษาฯ 90 คะแนน
ด.ญ.ณกมล อดุลยานนท์

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 92 คะแนน
1. ด.ช.ศิวกร ปล้องใหม

วิชาศิลปะ 90 คะแนน
ด.ญ.แพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 92 คะแนน
ด.ช.สกล แก้วจินดา

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ประจำปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายจีรพจน์ วุฒิประพันธ์
เด็กชายนพณัฐ ภู่วโรดม
เด็กชายพูนเพิ่ม เกษหอม

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิงจีรณา ศรีบุญ
เด็กหญิงณภัทร ชูหุ่นเจริญ
เด็กชายภาคิน พัชรเมธา
เด็กชายวรินทร ด่อนดี
เด็กชายอินทัช กำเนิดรัตน์
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายนราวิชญ์ ภู่วโรดม

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงกัญญ์ณณัฐ สินเจริญวัฒนา
เด็กชายเจตณัฐ ประภพรัตนกุล
เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชายเจษฎากร บัณฑิตสกุล
เด็กชายณฐพงศ์ โลกวิทย์
เด็กหญิงนันท์นภัส สิริจรัสวรรณ
เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร
เด็กชายภวัฒ เอี่ยมโสภานนท์
เด็กชายศิวัฒ เอี่ยมโสภานนท์

                   
                   
                   
                   

ขอแสดงความยินดี
นางสาวอัจจารี อุทัยวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกสอบตรงเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2556 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจีรพจน์ วุฒิประพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ปีการศึกษา 2555


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับกนกวรรณ อัจฉริยะวรรณ และธนพร ทิพยรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาแบบ 100% จาก Ritsumeikan Asia Pacific University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรนานาชาติ ในวิทยาลัย International Management College ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

ในการคัดเลือกนักเรียนทุนปีนี้ Ritsumeikan APU ให้ทุนนักเรียนไทยแบบทุน 100% จำนวน 6 คน และทุนบางส่วนจำนวน 50 คน

   

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับวิรุฬห์ คุ้มทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน จากการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test – GAT) วิชาความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2554


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วิชาภาษาอังกฤษ

Impromptu Speech
เด็กหญิงณภัทร พิพัฒน์ปัทมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เหรียญทอง
เด็กหญิงธัญญา เรเชล แคทรีน แอลลี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เหรียญทอง

Multi Skill Competition
เด็กหญิงปภัสรา หว่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญเงิน

Spelling Bee
เด็กหญิงณภัทร ชูหุ่นเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เหรียญทองแดง

Story Telling
เด็กหญิงนาถวัฒน์ รังสิปราการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทอง

เล่านิทานคุณธรรม
เด็กหญิงบุญณิตา ตั้งสุนทรธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องสากล
เด็กหญิงไอรัก จันทร์มานะเจริญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทอง

การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เด็กชายณฐนน กปิลกาญจน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เหรียญทอง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
เด็กชายณฐพงศ์ โลกวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย
เด็กชายศุภกิตติ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย
เด็กหญิงภคณิชา ส่องแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลชมเชย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง
เด็กหญิงพรนภัส อมรศรีวรากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทอง
เด็กหญิงกนกพัฒน์ ศรีจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทอง
เด็กหญิงธัญญภัธท์ ห์ลีละเมียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทอง

อ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ : ประเภทเดี่ยว
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา เต็งต้นวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทอง

เรียงความและคัดลายมือ
เด็กหญิงปุญญวีร์ ทองมาลา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เหรียญทองแดง
เด็กหญิงวรยมล ยะหัตตะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญเงิน

แต่งกลอนสี่
เด็กหญิงอริญชยา อารยะฐากูร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญเงิน
เด็กหญิงธนัชพร พึ่งพรพรหม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญเงิน

ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
เด็กชายนันทนิษฐ์ วิทยาภรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เหรียญทองแดง

                   
       
                   
                   

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร ชั้นประถมปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2555 ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6)


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 13 ของกิจกรรมบริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ปี 2555 – 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดังนี้

ระดับ ป.1 – 2
เด็กชายสิปปภาส ลาภังยะวิทย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 รางวัลเหรียญทองแดง

ระดับ ป.3 – 4
เด็กหญิงบัวอรุณ เสรีเจริญสถิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงพัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รางวัลเกียรติบัตรชมเชย

ระดับ ป.5 – 6
เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเหรียญเงิน

           

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดในการสอบ Pre-Gifted & EP ประจำปีการศึกษา 2555 ของชมรมบัณฑิตแนะแนว ดังนี้

เด็กชายสิปปภาส ลาภังยะวิทย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ในระดับเขตจตุจักร ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ
วิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ในระดับเขตจตุจักร

เด็กหญิงมนชยา โพธิ์พุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ในระดับเขตหลักสี่ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ
วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ในระดับเขตหลักสี่
วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นอันดับที่ 1 ในระดับเขตหลักสี่

   

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย “อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง” ครั้งที่ 2 โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555

           
รางวัลเหรียญเงิน
นายปัณณ์ อัครานันท์ มัธยมศึกษาปีที่ 6
และนายยศกร ฝั่งสระ มัธยมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชมเชย
นายฐานวัฒน์ สุขุมวาท มัธยมศึกษาปีที่ 3
นายพศุตม์ กิตติประภัสร์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนพร ทิพยรัตน์ และ นางสาวกนกวรรณ อัจฉริยะวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทองในการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “อาเซียนก้าวไกลด้วยใจเป็นหนึ่ง” ครั้งที่ 2 โดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคของจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าชิงชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประเทศในวันที่ 15 กันยายน 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

   

ขอแสดงความยินดี
นายณัฐภัท กปิลกาญจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกวงดนตรี “ร่วมสมัย บิ๊กแบนด์” ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และร่วมแสดงดนตรีในประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2555


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตรปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2555

ด.ญ. ณภัทร พิพัฒน์ปัทมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ญ. พิมพ์พิชชา เต็งต้นวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   

ขอแสดงความยินดี
นายวราวุฒิ ต่ายทรัพย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอสแลกเปลี่ยน เอเชีย – โอเชียเนีย - อเมริกาเหนือ( KIZUNO Project) ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 – 13 ธันวาคม 2555 จากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (AFS Intercultural Programs Thailand) โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น มีนักเรีนสมัครสอบคัดเลือก 800 คน ได้รับคัดเลือก 28 คนจากทั่วประเทศ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา ปี 2555 (Impromptu Speech 2012 Contest) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เด็กหญิงณภัทร พิพัฒน์ปัทมา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แข่งขันวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แข่งขันวันที่ 1สิงหาคมคม 2555

เด็กหญิงธัญญา เรเชล แคทรีน แอลลี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แข่งขันวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับกลุ่มจังหวัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แข่งขันวันที่ 1 สิงหาคมคม 2555

   

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำในการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศโรจนนิล เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2555

เด็กชายรติ ตันติเวชกุล ได้ 4 เหรียญทองแดง รุ่นอายุ 8 ปี
เด็กหญิงกันทิตา มโนรถจตุรงค์ ได้ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และได้รางวัลถ้วยชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ปี
เด็กชายธนกฤต เผ่าพิน ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และได้รางวัลถ้วยชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 9 ปี

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายรติ ตันติเวชกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 จัดโดยสโมสรกีฬาทางน้ำสระจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 - 8 เมษายน 2555

รติได้รับ 3 เหรียญทองจากท่าผีเสื้อ 50 เมตร ท่ากบ 50 เมตร และท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และได้รับ 2เหรียญเงินจากท่ากรรเชียง 50 เมตรและท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนต่างๆได้ดังนี้

1. นางสาวณัฏฐา จรูญธรรม -- โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. นายชัยชนะ ล้ออุทัย -- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
3. นางสาวพาขวัญ สุวรรณวานิชกุล -- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. นางสาวณัฐนรี ตั้งนิรันดร -- โรงเรียนโยธินบูรณะ
5. นางสาวภริญญา หาวิระ -- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
6. นายภูหลวง ชะม้าย -- โรงเรียนหอวัง
7. นายอภิวิชญ์ หงษ์ขจร -- โรงเรียนหอวัง
8. นายชาคริต กันภัย -- โรงเรียนหอวัง
9. นางสาวพีรญา สงวนพรรค -- โรงเรียนหอวัง
10. นางสาวธนัชพร ชลนภากุล -- โรงเรียนหอวัง
11. นางสาวอัญมณี เหล่าดำรงกูล -- โรงเรียนหอวัง

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆได้

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (โครงการห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์)
1. เด็กชายพลณพงศ์ ศรีสุรินทร์ ได้ลำดับที่ 2
2. เด็กชายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ
3. เด็กชายรัฐวิทย์ รัฐวิวรรธน์
4. เด็กชายนิธิศ สิงห์โตขำ

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (English Program)
1. เด็กหญิงนัทชา พิมลเสถียร ได้ลำดับที่ 7
2. เด็กหญิงณัฐญา จารุเวคิน
3. เด็กหญิงพรปวีณ์ ภักษา
4. เด็กหญิงณัฐริณีย์ ศุภนภาโสตถิ์

โรงเรียนโยธินบูรณะ(English Program)
1. เด็กชายอาเนช แก้วลอยมา
2. เด็กหญิงนภัสสร แสนใจงาม

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)
1. เด็กหญิงเพียงชีวา จันทวงศ์

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 (รอบระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์
รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายนิธิศ สิงห์โตขำ
2. เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร
3. เด็กชายภัคธร เพชรรุ่งรัศมี
4. เด็กชายศิวัช ลิ้มประเสริฐ
รางวัลชมเชย
1. เด็กชายณัฐพล จงเฟื่องปริญญา
2. เด็กหญิงธีรภัทร ศิริสืบ

วิชาวิทยาศาสตร์
รางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ
2. เด็กชายพลณพงศ์ ศรีสุรินทร์
3. เด็กหญิงเพียงชีวา จันทวงศ์
4. เด็กหญิงสุวิชญา จำรูญสวัสดิ์
รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายณฐพงศ์ โลกวิทย์
รางวัลชมเชย
1. เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลออเสถียรกุล
2. เด็กชายจิรายุ สุแสงรัตน์

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบคัดเลือกผ่านเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ที่โรงเรียนหอวัง ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Gifted) ดังนี้

1. เด็กชายหรัณย์ชัย แพเจริญชัย
2. เด็กชาย ธรรมวิทย์ เสียงสุทธิวงศ์
3. เด็กชายจิรายุ เชยคำแหง

       

นักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนอรรถมิตรได้เข้ารอบชิงชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และ ESU
ขอแสดงความยินดีกับวราวุฒิ ต่ายทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวง ศึกษาธิการ และ The English Speaking Union เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่ 30 มีนาคม 2555 นักเรียนที่ชนะเลิศจะได้เป็นผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันระดับนานาชาติของ The English Speaking Union, Dartmouth House ประเทศอังกฤษขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบตรงเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2555 ได้ดังนี้

1. นางสาวชมธาร จันทร์อนุกูล -- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นางสาวธนพร พันธ์จัน -- คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
3. นางสาวปุณยวีร์ จันทวีโชติหิรัญ -- คณะการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
4. นายอัครภาคย์ ลิมะวรารัตน์ -- วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร; คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายศรัณย์ หิรัญบุศย์ -- วิทยาลัยดุสิตธานี
6. นายปุณณัตถ์ ศิริสรณ์ -- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                   

7. นางสาวไตรทิพย์ พยัคฆ์ -- คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้รับทุนการศึกษา (ประเภทนักกีฬากอล์ฟ)
8. นายธราเทพ สิบทัศน์ - คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. นายเตสิทธิ์ กิตติจิตต์ - คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
10. นายจิรเมธ นิยมาคม – คณะมนุษยศาสตร์ (ภาคพิเศษ) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
11. นายพีรวัส แดงสุภา - คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
12. นางสาวปภาวดี ละอองนวล - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
13. นางสาวรัญจนา มาแจ้ง - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษารัสเซีย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14. นายคมชาญ จันทรสา - คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน) และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการบริการสังคม หาวิทยาลัยบูรพา
15. นายธรรมสรณ์ วิรุฬห์จรรยา - คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. นายกมลวัฒน์ ปิ่นตบแต่ง - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17. นายเชน นนท์อาสา - คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18. นายธชินธันย์ คงคาเขตร - มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา (สาย 1) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2555

วิชาคณิตศาสตร์

ระดับเหรียญเงิน
1. เด็กชายนิธิศ สิงห์โตขำ ชั้น ป.6
2. เด็กชายศิวัช ลิ้มประเสริฐ ชั้น ป.6
3. เด็กชายณัฐพล จงเฟื่องปริญญา ชั้น ป.6
4. เด็กชายวรพล พานิชาภรณ์ ชั้น ป.6
5. เด็กชายอัสนี ตติยภัณฑรักษ์ ชั้น ป.6
6. เด็กชายธีรภัทร ศิริสืบ ชั้น ป.6
7. เด็กชายภัคธร เพชรรุ่งรัศมี ชั้น ป.6
8. เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร ชั้นป.5
ระดับเหรียญทองแดง
9. เด็กชายรัฐวิทย์ รัฐวิวรรธน์ ชั้น ป.6
10. เด็กชายเจตณัฐ ประภพรัตนกุล ชั้น ป.5
11. เด็กชายภูรินท์ หาววงษ์ ชั้น ป.4

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับเหรียญทอง
1. เด็กชายพลณพงศ์ ศรีสุรินทร์ ชั้น ป.6
2. เด็กหญิงเพียงชีวา จันทวงศ์ ชั้น ป.6
ระดับเหรียญเงิน
3. เด็กหญิงสุวิชญา จำรูญสวัสดิ์ ชั้น ป.6
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลออเสถียรกุล ชั้น ป.6
ระดับเหรียญทองแดง
5. เด็กหญิงศรินญา เตชะกุลวิโรจน์ ชั้น ป.6
6. เด็กชายเศรษฐภูมิ พูลสวัสดิ์ ชั้น ป.6
7. เด็กชายหรัณย์ชัย แพเจริญชัย ชั้น ป.6
8. เด็กหญิงนรมน เหลืองอร่าม ชั้น ป.5
9. เด็กชายณฐพงศ์ โลกวิทย์ ชั้น ป.5

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน จากการทดสอบความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test – GAT) วิชาความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2554

1. นายเตสิทธิ์ กิตติจิตต์
2. นายอัครภาคย์ ลิมะวรารัตน์
3. นายจิรเมธ นิยมาคม
4. นายปุณณัตถ์ ศิริสรณ์

           

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 12 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554

รางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายรักพลช ปิยะวงค์วาณิชย์

รางวัลชมเชย
1. เด็กชายนราวิชญ์ ภู่วโรดม
2. เด็กหญิงสุพิชญา รอบรู้
3. เด็กชายภูรินท์ หาววงษ์

โรงเรียนอรรถมิตรได้รับเหรียญทอง O-NET ชั้น ป.6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอรรถมิตรได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
[คลิกดูรายชื่อ]

โรงเรียนอรรถมิตรร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 โรงเรียนอรรถมิตรได้บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี
คลิกดูรายละเอียด

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2554
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 เป็นทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

1. เด็กหญิงนัทธมน เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์ มีบุญ
3. เด็กหญิงณิชารีย์ ภูมิชัยวิจิตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชมเชย

1. เด็กหญิงเพียงชีวา จันทวงศ์
2. เด็กชายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ
3. เด็กชายจิรายุ สุแสงรัตน์

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2554
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เด็กชายพศวัต สุขใส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เด็กชายพลณพงศ์ ศรีสุรินทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวไตรทิพย์ พยัคฆ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์กอล์ฟนักเรียนไทยให้เป็นตัวแทนนักกอล์ฟหญิง รุ่นอายุ 16-18 ปี ของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนทวีปเอเชีย ที่เมืองตองซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2554 เพื่อไปแข่งขันกอล์ฟระดับโลกรายการ ANNIKA Invitational ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 [คลิกดูรายชื่อ]

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำในการแข่งขันว่ายน้ำกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ สระว่ายน้ำกองทัพอากาศโรจนนิล เมื่อวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554

เด็กชายธนกฤต เผ่าพิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัล 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 8 ปี ชาย

เด็กหญิงกันทิตา มโนรถจตุรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้รางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และถ้วยรางวัลชนะเลิศ รุ่น 7 ปี หญิง

       

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2553 และรับทุนการศึกษาประจำปี 2554
ในวันไหว้ครูประจำปี 2554 นี้ นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมของปีการศึกษา 2553 เข้ารับทุนเรียนดีจากอาจารย์รัตนา วศินระพี ผู้จัดการโรงเรียนอรรถมิตร ในปีนี้มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 15 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 11 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 คน [คลิกดูรายชื่อ]

ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2553

LAS คลิก
ป.2 ฉบับที่ 2 (วิทย์) รายงานระดับบุคคล
ป.2 ฉบับที่ 2 (วิทย์) รายงานระดับโรงเรียน
ป.2 ฉบับที่ 3 (สังคม-อังกฤษ) รายงานระดับบุคคล
ป.2 ฉบับที่ 3 (สังคม-อังกฤษ) รายงานระดับโรงเรียน
ป.2 ฉบับที่ 1 (ไทย คณิต) รายงานระดับบุคคล
ป.2 ฉบับที่ 1 (ไทย คณิต) รายงานระดับโรงเรียน
ป.5 ฉบับที่ 2 (สังคม-อังกฤษ) รายงานระดับบุคคล
ป.5 ฉบับที่ 2 (สังคม-อังกฤษ) รายงานระดับโรงเรียน
ป.5 ฉบับที่ 1 (ไทย คณิต วิทยาศาสตร์) รายงานระดับบุคคล
ป.5 ฉบับที่ 1 (ไทย คณิต วิทยาศาสตร์) รายงานระดับโรงเรียน

NT คลิก
ป.3 (ไทย คณิต_วิทย์) รายงานระดับบุคคล
ป.3 (ไทย คณิต_วิทย์) รายงานระดับโรงเรียน

ท่านผู้ปกครองสามารถดูผลการทดสอบของบุตรหลานของท่านได้ โดยดูตามเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ตามใบเกิดของนักเรียน

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 ที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนต่าง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. เด็กหญิงญาณตา พันธไชย
2. เด็กหญิงณภัทร พัชรเมธา
3. เด็กหญิงนันทนัท กิตติทวีสิน
4. เด็กหญิงรดา ทองเหลือ

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
1. เด็กชายวิสุทธิชัย เกียรติไทยยนต์
2. เด็กชายพรหมมินทร์ เฮงพานิช

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
เด็กชายณัฐสิทธิ์ แสงไชย

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
เด็กชายณภัทร ไพบูลย์นุกูลกิจ

โรงเรียนเซนต์โยเชฟคอนเวนต์
เด็กหญิงกรกมล สุขสวัสดิ์

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [คลิกดูรายชื่อ]

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับพัสกร จันทรรวงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาวิทยาศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่โรงเรียนที่มีชื่อเสียงต่างๆ [คลิกดูรายชื่อ]

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนในวิชาภาษาอังกฤษจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553

1. เด็กหญิงกฤตอร อัครโชคกุล
2. เด็กชายคณพัฒน์ ลือชัยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงจิณห์นิภา สุพรรณพงศ์
4. เด็กชายจิรภัทร ตะนังสูงเนิน
5. เด็กชายจิระณัฐ ไข่มุกด์
6. เด็กหญิงชนิสรา วัฒนธรรม
7. เด็กหญิงชิดชนก อาปะจินดา
8. เด็กชายพัสกร จันทรรวงทอง
9. เด็กหญิงพิชญา โพธิ์ปานพันธุ์
10. เด็กชายพิชญุตม์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
11. เด็กชายพีรวิชญ์ ธนสารไพบูลย์
12. เด็กชายมนัสนนท์ หอฉัตรนุกุล
13. เด็กชายลภน จารุเกษตรพร
14. เด็กหญิงศุภิสรา สุขสถาน
15. เด็กหญิงสาริสา ทีฆตระกูล
16. เด็กหญิงอาภากร สินเจริญวัฒนา

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 ที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1. เด็กชายปราชญา กาญจนไตรภพ
2. เด็กชายภวินท์ หาววงษ์
3. เด็กชายปุญญพัฒน์ ประสงค์ตันสกุล
4. เด็กชายชินทัช บัณฑิต
5. เด็กชายยศวรรธน์ ชาวนาฟาง
6. เด็กหญิงรติมา สาระคุณ
7. เด็กหญิงพิชญา โพธิ์ปานพันธุ์
8. เด็กหญิงพรลักษณ์ ศรีศุภคณินทร์
9. เด็กหญิงอาภากร สินเจริญวัฒนา
10. เด็กหญิงชิดชนก อาปะจินดา

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ ปัณณวิชญ์ ฉายะจินดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (General Educational Development - GED) และได้เข้าเรียนเศรษฐศาสตร์การประกอบการ คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่างๆ ปีการศึกษา 2554 [คลิกดูรายชื่อ]

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ปีการศึกษา 2553

       
[คลิกข้อความ]
เด็กชายนราวิชญ์ ภู่วโรดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายศรณ์ เนติธนากูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กชายพัสกร จันทรรวงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รางวัลเหรียญเงิน

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพัสกร จันทรรวงทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 ในการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2553 จัดโดยโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554

P6Pasakorn    07awards110131

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชน จัดโดยสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ อาคารชาแลนเจอร์ 3 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

                   
                   
                   

[แถวบน จากซ้ายไปขวา]
1. เด็กชายนราวิชญ์ ภู่วโรดม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญทอง
2. เด็กชายภวินท์ หาววงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญเงิน
3. เด็กชายศรณ์ เนติธนากูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ได้รางวัลเหรียญเงิน
4. เด็กหญิงกชพรรณ วังมี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญเงิน
5. เด็กหญิงอาภากร สินเจริญวัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญเงิน
6. นายปุณณัตถ์ ศิริสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้รางวัลเหรียญทอง

[แถวบน จากซ้ายไปขวา]
7. เด็กหญิงภรภัทร ศรีนพนิคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ได้รางวัลเหรียญเงิน
8. นางสาวมนภรณ์ สงวนสัตย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ได้รางวัลเหรียญทองแดง
9. เด็กชายคณพัฒน์ ลือชัยประสิทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
10. เด็กหญิงธัญวรัตน์ วัฒนพงศ์ศิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
11. เด็กชายวศิน สิริภานุพงศ์ชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
12. เด็กหญิงสาริศา มานะบุญ ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ

[แถวบน จากซ้ายไปขวา]
13. เด็กหญิงสรนันท์ ลิมปรังษี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ได้รางวัลเหรียญทอง
14. เด็กชายศิวัช ลิ้มประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ได้รางวัลเหรียญทอง
15. เด็กหญิงณัฏฐา จรูญธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ได้รางวัลเหรียญทอง
16. นางสาวธนพร ทิพยรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ได้รางวัลเหรียญทองแดง
17. เด็กหญิงพรรณภัทร ปิยภากรวุฒิกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แข่งขันเล่านิทานประกอบท่าทาง ได้รางวัลเหรียญทอง
18. เด็กหญิงพาขวัญ สุวรรณวานิชกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันตอบปัญหาภาษาไทย ได้รางวัลเหรียญเงิน
19. เด็กชายณัฐภัทร กปิลกาญจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ได้รางวัลชมเชย

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำที่ด้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำศูนย์วิทยาศาสตร์แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ สระว่ายน้ำบ้านกล้วย ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

       
[ซ้ายไปขวา]
เด็กชายรติ ตันติเวชกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ได้ 4 เหรียญทอง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 1
เด็กหญิงทิพากร มโนรถจตุรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้ 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2
เด็กหญิงกันทิตา มโนรถจตุรงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับที่ 2

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554 วิชาวิทยาศาสตร์ รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประถมศึกษา (สาย 1) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554

วิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กชายก้องภพ ชาวบ้านกร่าง ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญทอง
2. เด็กชายจิรายุ สุแสงรัตน์ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทอง
3. เด็กหญิงศศิพิมพ์ พิบูลเจริญวงศ์ ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน
4. เด็กชายชินทัช บัณฑิต ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน
5. เด็กหญิงอาภิชา โทณะวณิก ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญเงิน
6. เด็กชายสิรสิษฐ์ โรจน์นิรันดร์ ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
7. เด็กหญิงธัญมน ศิริกาญจนกูล ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
8. เด็กหญิงสาริศา มานะบุญ ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลออเสถียรกุล ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
10. เด็กชายพลณพงศ์ ศรีสุรินทร์ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
11. เด็กชายปุณญภัส สินปัญญาเลิศ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
12. เด็กหญิงสุวิชญา จำรูญสวัสดิ์ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
13. เด็กหญิงนัทชา พิมลเสถียร ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
14. เด็กหญิงศรินญา เตชะกุลวิโรจน์ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
15. เด็กชายรัฐวิทย์ รัฐวิวรรธน์ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
16. เด็กหญิงเพียงชีวา จันทวงศ์ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
17. เด็กหญิงชัญญานุชา ทรัพย์สัตย์ ชั้น ป.3 รางวัลระดับเหรียญทองแดง

วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กชายศิวัช ลิ้มประเสริฐ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญเงิน
2. เด็กชายวิรัล แดงสุภา ชั้น ป.4 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
3. เด็กชายธีรภัทร ศิริสืบ ชั้น ป.5 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
4. เด็กชายธีรเมธ กฤษณะกำชัย ชั้น ป.6 รางวัลระดับเหรียญทองแดง
5. เด็กหญิงแพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร ชั้น ป.4 รางวัลระดับเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬาเทควันโดนานาชาติ 7th Thailand & Korea Cultural Exchange Taekwondo Friendships 2010 จัดโดยไทย เทควันโด ชอง โด ควัน และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 23-24 ตุลาคม 2553

YanisaKlansakul    05awards101023
KrittinKlansakul    06awards101023
เด็กหญิงญาณิศา กลั่นสกุล มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ และเด็กชายกฤติน กลั่นสกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ลำดับที่ 3 ประเภทพุมเซ่ จากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดทุกประเภทประมาณ 500 คน

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพัชรนันท์ พัฒน์นวกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ทำคะแนนได้อันดับที่ 1 ของเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จากการสอบ PRE-GIFTED & EP’ 53 ประเภทคะแนนรวม (คณิต-วิทย์-อังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553 โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว

PhatcharananPipatnawakit    04awards110120

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2553

วิชาวิทยาศาตร์

 • ด.ช. ภูรินท์ หาววงษ์ (P.3)
 • ด.ช. ศรณ์ เนติธนากูล (P.3)
 • ด.ช. คณพัฒน์ ลือชัยประสิทธิ์ (P.6)
 • ด.ช. ชญานนท์ โรจนาวรรณ (P.6)
 • ด.ช. พัสกร จันทรรวงทอง (P.6)
 • ด.ช. พีรวิชญ์ ธนสารไพบูลย์ (P.6)
 • ด.ช. ภวินท์ หาววงษ์ (P.6)
 • ด.ญ. อาภากร สินเจริญวัฒนา (P.6)

วิชาคณิตศาสตร์
 • ด.ช. นราวิชญ์ ภู่วโรดม (P.3)
 • ด.ช. ภัชรกมล อวัยวานนท์ (P.3)
 • ด.ช. ภูรินท์ หาววงษ์ (P.3)
 • ด.ช. ศรณ์ เนติธนากูล (P.3)
 • ด.ญ. สุพิชญา รอบรู้ (P.3)
 • ด.ช. เกริกกิจ ขยันกิจ (P.6)
 • ด.ช. พัสกร จันทรรวงทอง (P.6)
 • ด.ช. ภวินท์ หาววงษ์ (P.6)
 • ด.ญ. อาภากร สินเจริญวัฒนา (P.6)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบได้ทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปศึกษาต่างประเทศ ปี 2011 - 2012

Manaporn Sanguansat    Thanaporn Tippayarat    Kanokwan Achariyawan
[ซ้ายไปขวา]
นางสาวมนภรณ์ สงวนสัตย์ สอบได้ทุนโครงการ American Field Service (AFS) ไปศึกษาประเทศออสเตรีย
นางสาวธนพร ทิพยรัตน์ สอบได้ทุนโครงการ Youth for Understanding International Exchange (YFU) รุ่นที่ 14 ไปศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา
นางสาวกนกวรรณ อัจฉริยะวรรณ สอบได้โครงการ EF (Education First) ไปศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาว่ายน้ำ
ที่ได้รับเหรียญจากการแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยประทานสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พิกุลแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2553

 • เด็กชายธนกฤต เผ่าพิน -- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน, 1 เหรียญทองแดง
 • เด็กหญิงกันทิตา มโนรถจตุรงค์ -- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน

โรงเรียนอรรถมิตร ได้รับเหรียญทอง O-NET ชั้น ป.6
จากผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2552 สอบวันที่ 2,3 กุมภาพันธ์ 2553 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

O-NET Gold    O-NET Silver    O-NET Red

ขอแสดงความยินดี
เด็กชายศรณ์ เนติธนา เด็กหญิงกชพรรณ วังมี และเด็กหญิงชัญญานุชา ทรัพย์สัตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 ช่วงชั้นที่ 1 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาพระเทพภาวนาวิกรม เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และมูลนิธิร่มฉัตร

Sara Netithanakul    Ghochapran Wangmee    Chanyanucha Supsattaya
[เด็กชายศรณ์ เนติธนากูล :: เด็กหญิงกชพรรณ วังมี :: เด็กหญิงชัญญานุชา ทรัพย์สัตย์]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัทร กปิลกาญจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารจัดโดยกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553

ขอแสดงความยินดีกับ
ด.ญ. สุพิชญา รอบรู้ ชั้น ป.3/1 ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2553

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา 2552 และรับ ทุนการศึกษาประจำปี 2553 ดังนี้
ในทุกปีการศึกษา โรงเรียนอรรถมิตรจะคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เข้ารับทุนเรียนดี เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนในการศึกษาเล่าเรียน โดยอาจารย์รัตนา
วศินระพี ผู้จัดการโรงเรียนอรรถมิตรเป็นประธานมอบทุนเรียนดีแก่นักเรียนเป็นประจำทุกปี [คลิกดูรายชื่อ]

การมอบทุนเรียนดี ประจำปี 2553 นี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในปีการศึกษา 2552 จำนวน 13 คน แบ่งเป็น 2 ระดับได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา ชั้นละ 2 ทุน รวม 10 ทุน
 • ระดับมัธยมศึกษา ชั้นละ 1 ทุน รวม 3 ทุน

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ[ซ้ายไปขวา]
 • นางสาวกมลภัทร ค้าพลอยเขียว (คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นางสาวกุลจิรา ตันฑสุกิจวณิช (คณะรัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ International Programme) มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
 • นางสาวรัชดาพร มากมี (คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • นางสาวศิโรรัตน์ จรูญธรรม (คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • นายณัฐวุฒิ จารุนานันท์ (คณะศิลปากร สาขาวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานศิลปะศาสตร์ รูปแบบที่ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นายธำรงศักดิ์ สุนทรภัค (คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นายรัชพล ธรรมวัฒนะ (คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ
นักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนต่าง ๆ ปีการศึกษา 2553 [คลิกดูรายชื่อ]

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2552
ในแต่ละเดือนอาจารย์ชาวต่างประเทศที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ จะมอบวุฒิบัตรให้นักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษจากทุกห้อง และเมื่อถึงปลายปีการศึกษา อาจารย์ก็จะคัดเลือกนักเรียนที่เก่งที่สุดของแต่ละระดับชั้น เป็นนักเรียนที่มีความสามารถดีเด่นด้านภาษาอังกฤษประจำปี โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ต่อไปนี้

 • ความสามารถด้านวิชาการ
 • ความประพฤติ
 • การส่งงาน
 • การตั้งใจเรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้ความร่วมมือ
 • พัฒนาการ
 • ความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียน
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
 • ความพยายาม
 • การทำงานร่วมกับผู้อื่น

นักเรียนคนเก่งที่ได้รับคัดเลือก ได้รับวุฒิบัตรจากผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553


P.1/1 ด.ช. พศวัต สุขใส
P.1/2 ด.ญ. นริยา รัตนประสาท
P.1/3 ด.ญ. สาริศา ไตรทิพย์ชาติสกุล
P.1/4 ด.ช. ธีร์จุฑา ปีตะเสน
P.1/5 ด.ช. ณฐนน ลาภกิจขจร
P.1/6 ด.ญ. ธีรินท์ เพ็ชร์รัตน์


P.2/1 ด.ญ. สุพิชญา รอบรู้
P.2/2 ด.ช. ณัฐพัชร์ เงาธรรมทรรศน์
P.2/3 ด.ญ. ณัฏฐารตี สิงหพันธ์
P.2/4 ด.ญ. กชกร สุวรรณโชติ
P.2/5 ด.ญ. พิรดา มงคลโสภณรัตน์


P.3/1 ด.ญ. แพรภัทรา เลาหศักดิ์ถาวร
P.3/2 ด.ญ. พิมพ์พิชชา เต็งต้นวงศ์
P.3/3 ด.ญ. พรนภัส อมรศรีวรากุล
P.3/4 ด.ญ. ธนัชพร พึ่งพรพรหม
P.3/5 ด.ญ. ณกมล อดุลยานนท์
P.3/6 ด.ญ. กรองกาญจน์ นิมมาณวัฒนา


P.4/1 ด.ญ. ณัชชา คงรักษา
P.4/2 ด.ช. ธีรภัทร ศิริสืบ
P.4/3 ด.ญ. พิรดา บำเพ็ญวัฒนา
P.4/4 ด.ช. พลณพงศ์ ศรีสุรินทร์
P.4/5 ด.ช. ธนภัทร จรัมพร


P.5/1 ด.ญ. ดารินทร์ เล้าเจริญ
P.5/2 ด.ญ. ธนัญชนก พิบูลย์
P.5/3 ด.ช. เกริกกิจ ขยันกิจ
P.5/4 ด.ญ. พิชญา โพธิ์ปานพันธุ์P.6/1 ด.ญ. ชนารดี น้อยอ่ำ
P.6/2 ด.ช. กานต์ บัญชาวัฒนะ
P.6/3 ด.ญ. พลชา พู่พุฒ
P.6/4 ด.ญ. นาราภัทร อัญชนานันท์


อรรถมิตรพิชิตเหรียญทองจากการตอบปัญหาภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศตอบปัญหาความรู้รอบตัวเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ทีมตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งพิชิตเหรียญทองมา ได้แก่

 • รัชชานนท์ พรมงคลสุข ป.6/1
 • บรรณวิทย์ คูหะเปรมะ ป.6/2
 • พลชา พู่พุฒ ป.6/3

       

นักเรียนคนเก่งทั้ง 3 คนนี้ นำความภาคภูมิใจมาให้โรงเรียนอย่างมาก เพราะสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันที่ล้วนมีความสามารถสุดยอดทางภาษาอังกฤษจากหลายโรงเรียน