รับสมัครนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

 

 • ระดับอนุบาล เตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปีที่ 3
  สอนแนวบูรณาการ วิชาภาษาอังกฤษ
  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ
  สอนเป็นภาษาอังกฤษ
 • ระดับประถมศึกษา ประถมปีที่ 1 - 6
  เน้นวิชาภาษาอังกฤษ
  เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 12
  ชั่วโมง เรียนกับอาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 ชั่วโมง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่
  1 - 3 เรียนภาษาอังกฤษ
  กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ
  สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่
  4 - 6 เรียน 3 ภาษา (ภาษาไทย
  ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส)


ปฏิทินโรงเรียน

 

11 กรกฎาคม 2557 (วันศุกร์)
วันหยุด (วันอาสาฬหบูชา)


14 กรกฎาคม 2557 (วันจันทร์)
วันหยุด (ชดเชยวันเข้าพรรษา)


15,17 กรกฎาคม 2557 (วันอังคาร ,วันพฤหัสบดี)
สอบกลางภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6


15-18 กรกฎาคม 2557(วันอังคาร - วันศุกร์)
ระดับอนุบาลปิดกลางภาคเรียน


11 สิงหาคม 2557 (วันจันทร์)
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ


12 สิงหาคม 2557 (วันอังคาร)
วันหยุด (วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ)


18 สิงหาคม 2557 (วันจันทร์)
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


รายงานผลการเรียน
ทางอินเตอร์เน็ท


โรงเรียนอรรถมิตร ยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่า
นักเรียนสามารถตรวจดู ผลสอบได้ทางเว็บไซท์
โดยการลงชื่อเข้าสู่ระบบ


ชื่อผู้ใช้ :


รหัสผ่าน :
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ (BBS)


คลิกที่นี่ โรงเรียนในเครือ
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ สองภาษา


ข่าว

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับ คณิต สุทธิประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ....

ขอแสดงความยินดี
ในวันไหว้ครูปีการศึกษา 2557 ซึ่งตรงกับวันที่ 19 มิถุนายน 2557 อาจารย์รัตนา วศินระพีได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และสอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้น ในปีการศึกษา 2556 ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และได้คะแนนสูงในวิชาอื่นๆในการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ....

ขอแสดงความยินดี
เด็กหญิงพัชรนันท์ งามขจรวิวัฒน์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์( 3rd THAILAND MATHEMATICS CONTEST) ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2556 (รอบระดับประเทศ) ระดับประถมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ....

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสาธิตต่างๆดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงอันดับที่ 1-3 ของเขตจตุจักร ประเภทคะแนนรวม (5 วิชาแรก) ในการสอบ Pre-Gifted ประจำปีการศึกษา 2556 ของชมรมบัณฑิตแนะแนว ดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์นักเรียนโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2556 หัวข้อ “พลังเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน”ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556 ดังนี้ ....

ขอแสดงความยินดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ดังนี้ ....

โรงเรียนอรรถมิตรได้รับเหรียญทอง O-NET ชั้น ป.6
สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้คัดเลือกโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2554 ....